AUTOVIA.cz - prodej a výroba přívěsů! Nákladní přívěsy i vozíky za auto Informace o zpracování osobních údajů


[Přeskočit navigaci]

Hledej přívěs

0 Kg 20000 Kg

Essox - financování rychle a jednoduše

Důležité informace

Hledej přívěs

Informace o zpracování osobních údajů

pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

 

 1. Účel dokumentu

  1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

 2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost AUTOVIA s.r.o., se sídlem Řepná 36, 321 00 Plzeň - Litice, identifikační číslo: 26321033, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13251 (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Řepná 36, 321 00 Plzeň - Litice, adresa elektronické pošty info@autovia.cz, telefon 377 828 103.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 3. Rozsah zpracovávaných osObních údajů

  1. Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:

   1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo;

   2. Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště, číslo účtu, korespondenční adresa;

   3. Přihlašovací údaje: přihlašovací jméno, heslo;

   4. Údaje o využívání produktůa služeb správce,

   5. Informace z internetového prohlížeče, který využíváte.

 4. Právní základ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro splnění takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu v souvislosti s uzavřenou smlouvu mezi Vámi a správcem je dále oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce a registraci na portálu.

  2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a poskytovanými službami je správce oprávněn Vaše osobní údaje v přiměřeném rozsahu využívat za účelem zasílání aktuálních informací o produktech a službách poskytovaných správcem.

  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  2. V případě, že k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu šesti měsíců od jejich poskytnutí.

 7. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, kterými mohou být:

   1. osoby podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy,

   2. subjekty zajišťující správu softwaru a provoz zákaznického portálu www.autovia.cz,

   3. subjekty zajišťující marketingové služby pro správce.

  2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

   1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

   2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

   3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

   4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

   5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

   6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,

   7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

 

________________________________