Největší výběr přívěsů v České republice!


AUTOVIA.cz - prodej a výroba přívěsů! Nákladní přívěsy i vozíky za auto Obchodní podmínky platné od 1.1.2014


Hledej přívěs

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

AUTOVIA s.r.o., IČ: 263 21 033, se sídlem Řepná 509/36, Litice, 321 00 Plzeň

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto VOP platí pro nákup v Internetovém obchodu Prodávajícího, který je umístěn na webových stránkách Prodávajícího www.autovia.cz. VOP blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka vzniklá na základě Smlouvy.

1.2. Tyto VOP se stávají součástí každé Smlouvy, nedohodnou-li se Prodávající se Zákazníkem jinak. Je-li mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena písemná smlouva, má tato písemná smlouva v případě rozporů mezi jejími ustanoveními a ustanoveními těchto VOP přednost před zněním těchto VOP.

1.3. Je-li Zákazník Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Prodávajícím tyto VOP v nejvýše možném rozsahu tak, aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ a dalších předpisů na ochranu Spotřebitele.

1.4. Na právní vztahy Smlouvou nebo VOP neupravené se použijí příslušná ustanovení ObčZ.

2. Vymezení pojmů

 

2.1. Smlouva – kupní smlouva uzavřená v souladu s VOP ve smyslu § 2079 a násl. ObčZ;

2.2. VOP - tento dokument – Všeobecné obchodní podmínky, který je nedílnou součástí Smlouvy;

2.3. Internetový obchod – internetová stránka Prodávajícího www.autovia.cz, která umožňuje Zákazníkům vyplnit Objednávku na koupi Zboží od Prodávajícího na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu Prodávajícímu;

2.4. Zákazník - fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavřela Smlouvu a/nebo učinila Objednávku;

2.5. Spotřebitel – Zákazník, fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání;

2.6. ObčZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy;

2.7. Kupní cena - cena za Zboží uvedená u každého Zboží v katalogu Zboží přístupném v Internetovém obchodě;

2.8. Objednávka - návrh na uzavření Smlouvy (nabídka) učiněný Zákazníkem Prodávajícímu, pokud byl učiněn prostřednictvím Internetového obchodu, ve smyslu §1731 ObčZ;

2.9. Zboží - věci, které jsou nabízeny v Internetovém obchodu Prodávajícího ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, jedná se zejména o náhradní díly k nákladním přívěsům;

2.10. Prodávající – společnost AUTOVIA s.r.o., IČ 26321033, se sídlem Řepná 509/36, Litice, 321 00 Plzeň, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 13251.

3. Objednávka a uzavření Smlouvy

 

3.1. Zákazník může prostřednictvím Internetového obchodu učinit Prodávajícímu Objednávku pouze na Zboží uvedené v Internetovém obchodu v době učinění Objednávky. Objednávku lze učinit a Smlouvu uzavřít pouze v českém jazyce. Objednávka učiněná prostřednictvím Internetového obchodu je závazným návrhem na uzavření Smlouvy.

3.2. Vyplněním registračního formuláře nebo podáním Objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i reklamačním řádem, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a že s nimi souhlasí.

3.3. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Zákazník pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Než Zákazník závazně potvrdí Objednávku (stisknutím tlačítka „odeslat objednávku“), má právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat všechny údaje, které do Objednávky vložil. Doručení Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Zákazníkovi automaticky zaslaným emailem s kopií Objednávky odeslaným na Zákazníkem zadaný email. Kupní smlouva vzniká odesláním Objednávky Zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady, přijetím Objednávky Prodávajícím a odesláním potvrzení Prodávajícího na Zákazníkem uvedenou emailovou adresu. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost.

3.4. Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem Prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

3.5. Uzavřená Smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných daňových předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Jelikož je Smlouva Zákazníkovi v písemné podobě předávána při předání Zboží v souladu s čl. 3.8., nemá ke Smlouvě uložené u Prodávajícího přístup.

3.6. Spolu s potvrzením přijetí Objednávky Prodávající Zákazníkovi současně odešle aktuální znění těchto VOP a reklamačního řádu.

3.7. Místem plnění je při osobním odběru adresa provozovny Prodávajícího. Je-li Prodávající povinen Zboží odeslat Zákazníkovi, je místem plnění místo předání Zboží dopravci. Zákazník je povinen při dodání potvrdit dodací list a dále podepsat písemné vyhotovení Smlouvy ve znění shodném s jeho Objednávkou. Odmítne-li Zákazník podepsat dodací list nebo písemné vyhotovení Smlouvy, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.8. Termín pro dodání Zboží specifikuje Prodávající při potvrzení Objednávky. Odesílá-li Prodávající Zboží Prodávajícímu, je Zboží dodáno, je-li nejpozději v dohodnutém termínu předáno dopravci k přepravě, není-li Zákazník Spotřebitelem. Pokud je Zákazník Spotřebitelem a určil dopravce Zákazník (Spotřebitel), aniž by mu ho Prodávající nabídnul, je Zboží dodáno předáním takto Zákazníkem vybranému dopravci. Pokud Zákazník (Spotřebitel) určil dopravce nabídnutého Prodávajícím, je Zboží dodáno jeho předáním Zákazníkovi dopravcem. Při osobním odběru je Zboží dodáno dnem jeho převzetí Zákazníkem.

3.9. Zákazník je povinen dodané Zboží v dohodnutých termínech převzít anebo je povinen vytknout Prodávajícímu písemně, že Zboží je nezpůsobilé sloužit svému účelu. Způsob uplatnění práv z vadného plnění upravuje reklamační řád.

3.10. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka, pod podmínkou zaplacení Kupní ceny, jeho převzetím.

3.11. Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až do okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny a všech případných dalších nároků Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy Zákazníkem.

3.12. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem jeho dodání Zákazníkovi dle čl. 3.8. VOP. V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží přechází nebezpečí škody na Zboží nejpozději v okamžiku, kdy začal být Zákazník v tomto prodlení.

4. Kupní cena

 

4.1. Kupní cena je uvedena ve Smlouvě. Není-li Kupní cena uvedena v Kupní smlouvě, platí, že je určena ve výši uvedené u objednaného Zboží v katalogu Zboží v Internetovém obchodě v okamžiku učinění Objednávky.

4.2. Je-li sjednána povinnost Prodávajícího Zboží Zákazníkovi odeslat, hradí Zákazník vedle Kupní ceny i dopravné dle výběru dopravce - ceník PPL. V Kupní ceně nejsou zahrnuty žádné vedlejší náklady, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, např. pojištění předmětu dopravy, apod. Ceny v Internetovém obchodě jsou uvedeny vždy bez DPH i s DPH.

4.3. Kupní cena je splatná k okamžiku převzetí zboží Zákazníkem. Je-li Zboží zasíláno na dobírku, je Kupní cena splatná při dodání Zboží dopravcem Zákazníkovi. Prodávající vystaví na účtovanou Kupní cenu daňový doklad v souladu s právními předpisy.

5. Reklamace

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu www.autovia.cz, který tvoří nedílnou součást těchto VOP, a právním řádem platným v ČR.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

6.1. Prodávající má právo od Smlouvy (závazné Objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným zejména z důvodu prodlení svých subdodavatelů nebo z důvodu vyšší moci, nedohodne-li se se Zákazníkem na novém plnění. V případě, že Zákazník zaplatil objednané Zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li Prodávající od Smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí Zákazníkovi celou částku, kterou od něho již obdržel, nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6.2. Prodávající má dále právo odstoupit z důvodu uvedeném v článku 3.7. VOP. a v případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou Kupní ceny.

6.3. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li Prodávající v prodlení s dodáním veškerého Zboží déle než 30 dnů a ani po písemné výzvě Zákazníka Zboží nedodá a dále v případech uvedených v reklamačním řádu.

6.4. Je-li Zákazník současně Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení doručí Spotřebitel Prodávajícímu písemně na adresu provozovny nebo e-mailem na adresu info@autovia.cz. Zboží je povinen vrátit ve lhůtě 14 dní ode dne doručení odstoupení na své náklady zpět do provozovny Prodávajícího. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud Spotřebitel v poslední den lhůty předá zásilku obsahující odstoupení k doručení poštovnímu doručovateli nebo odešle-li odstoupení na uvedenou e-mailovou adresu Prodávajícího.

6.5. Pro platné odstoupení dle předchozího odstavce musí být Zboží v původním obalu, nepoužité, kompletní a nepoškozené.

6.6. Nejsou-li splněny podmínky pro odstoupení uvedené v čl. 6.5. VOP, je Spotřebitel oprávněn přesto odstoupit od Smlouvy dle čl. 6.4. V takovém případě je však Prodávající oprávněn požadovat po Spotřebiteli v souvislosti s vrácením Zboží náhradu nákladů skutečně vynaložených na uvedení tohoto Zboží do původního stavu, tj. stavu odpovídajícího situaci, při které by byly splněny všechny podmínky dle čl. 6.5. VOP. Tyto náklady jsou splatné do deseti dnů od odstoupení.

6.7. Prodávající vrátí Spotřebiteli, který ve smyslu ustanovení čl. 6.4. od Smlouvy odstoupil, do 14 dní ode dne odstoupení uhrazenou Kupní cenu i náklady na dodání. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabídl, vrátí Prodávající Spotřebitel náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající pro vrácení těchto peněžních prostředků použije stejný platební prostředek, jaký použil Spotřebitel pro její úhradu. Prodávající vrátí Spotřebiteli Kupní cenu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Zákazníkovi v souvislosti s vrácením Kupní ceny Prodávajícím nevzniknou žádné další náklady. Prodávající však není povinen vracet Spotřebiteli uhrazenou Kupní cenu před tím, než Spotřebitel Prodávajícímu Zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7. Práva a povinnosti Prodávajícího

 

7.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou Objednávku, odeslat objednané Zboží a dodat ho při osobním odběru či na adresu Zákazníka v termínu, který Zákazníkovi sdělí při potvrzení Objednávky. Prodávající má právo odmítnout Objednávku, pokud Zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat Zboží a zaplatit Kupní cenu.

7.2. Prodávající dodá Zboží ve standardní kvalitě odpovídající platným právním předpisům a technických normám.

7.3. Je-li sjednána povinnost Prodávajícího Zboží odeslat, je Prodávající povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

8. Práva a povinnosti Zákazníka

 

8.1. Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané Zboží odesláno.

8.2. Zákazník je povinen odebrat objednané Zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je Zákazník srozuměn při vyplňování Objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

8.3. Zákazník má právo zrušit odeslanou Objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (pouze při objednání přes internet). Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží než bylo objednáno nebo je-li Zákazníkovi objednané zboží chybně uvedeno na daňovém dokladu, je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a to telefonicky, písemně nebo na e-mail.

8.4. Zákazník je povinen převzít Zboží i tehdy, má-li Zboží nepodstatné vady nebránící řádnému užití Zboží. Převzetí Zboží je Zákazník povinen potvrdit podpisem dodacího listu nebo protokolu o předání a převzetí Zboží.

8.5. Pokud si Zákazník NEODEBERE objednané Zboží bez předešlého zrušení Objednávky (akceptované prodejcem), nese Zákazník, který není Spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Náklady účtované Prodávajícím musí být uhrazeny do pěti pracovních dnů od vystavení faktury Prodávající. Při nedodržení splatnosti je Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, účtována smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, minimálně však 500,- Kč. Právo na náhradu škody Prodávajícího tím není dotčeno.

8.6. Zákazník, který je Spotřebitelem a který NEODEBERE objednané Zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz výše). V případě Zboží, u kterého není možné využít práva Spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně požadovat náhradu nákladů za opakované doručení.

8.7. Zákazník je povinen, je-li v prodlení se zaplacením Kupní ceny, umožnit Prodávajícímu výkon jeho vlastnických práv ke Zboží a nesmí Zboží do doby přechodu vlastnictví k němu z Prodávajícího na Zákazníka jakkoli zatěžovat (např. zřídit k němu zástavní právo, věcné břemeno, apod.).

9. Ochrana osobních údajů

 

9.1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci a při vyplňování Objednávky jsou důvěrné a podléhají ochraně osobních údajů.

9.2. Vyplněním registračního formuláře či závazné Objednávky v rámci internetového obchodu www.autovia.cz Zákazník dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Zákazníkovi a o jeho nákupech. Zákazník bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Osobní údaje může Zákazník kdykoli aktualizovat, a to zasláním svých aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu info@autovia.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@autovia.cz. Prodávající je povinen do 3 dnů od písemné žádosti Zákazníka ho vymazat z databáze.

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické Objednávky Zákazníkem.

10.2. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání Objednávky, platnou Kupní cenu objednaného Zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.autovia.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Zákazník vázán.

10.3. Smlouvu lze měnit pouze písemně se souhlasem obou stran. Veškerá ujednání a právní jednání týkající se Smlouvy, kterékoli jejich části, a/nebo zajištující či utvrzující práva a povinnosti ve Smlouvě uvedené, zvláště pokud jde o postoupení pohledávky, smluvní pokuty, úroky z úroků a úpravu promlčecí doby, vyjma zániku ústně uzavřené Smlouvy dohodou, lze učinit výhradně písemně s podpisy obou ze stran, jinak se k nim nepřihlíží. Výslovně se tímto vylučují veškerá dispozitivní ustanovení zákona, dle kterých by bylo možné uzavřít smlouvu či dohodu, jejímž předmětem by byla ujednání popsaná v předchozí větě, v jiné než písemné formě s podpisy obou smluvních stran.

10.4. Bude-li smluvním stranám v souvislosti se Smlouvou doručováno, bude jim doručováno na adresu jejich sídla nebo místa podnikání uvedenou v záhlaví Smlouvy, popřípadě na novou adresu Zákazníka, kterou Zákazník sdělil Prodávajícímu v souladu s článkem 9.2. V pochybnostech se písemnost považuje za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě.

10.5. Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti ve vztahu mezi Prodávajícím a Zákazníkem okamžikem uzavření Smlouvy.

10.6. Nedílnou součástí je reklamační řád, který upravuje nároky Zákazníka z vadného plnění Prodávajícího.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího AUTOVIA s.r.o., IČ 26321033, DIČ CZ26321033, se sídlem Řepná 36, 321 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 13251, a popisuje postup, jakým způsobem uplatňovat práva z vadného plnění a z poskytnuté záruky u zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

II. Práva z vadného plnění

 

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

Kupující má právo zvolit právo z vadného plnění, které uplatňuje. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

II.1. Práva z vadného plnění, je-li kupující spotřebitelem

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující věc převzal,

 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající

nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy

jimi prováděné,

 

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu

obvykle používá,

 

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se však netýká

 

    a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 

    b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

 

    c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí     

        kupujícím, nebo

 

    d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

     Při koupi již použitého spotřebního zboží mohou strany zkrátit dobu pro uplatnění práv z vady až

     na 12 měsíců.

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

 

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

 

Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle předchozího odstavce nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 

Nemá-li věc vlastnosti, za něž prodávající odpovídá, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

II.2. Práva z vadného plnění, není-li kupující spotřebitelem

 

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Nemá-li věc tyto vlastnosti, je vadná. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 

     a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 

     b) na odstranění vady opravou věci,

 

     c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 

     d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva, jako kdyby se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

 

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 

     a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 

    b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

 

    c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

        nebo

 

    d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při

        obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá

        prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

III. Záruka

Prodávající poskytuje na zboží dodané jako nové záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání, není-li mezi stranami ujednáno jinak. Prodávající neposkytuje záruku na zboží prodávané se slevou, není-li mezi stranami ujednáno jinak. Zboží prodávané se slevou je zboží poškozené, použité, nekompletní atd., přičemž není-li taková charakteristika u zboží uvedena, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu opotřebovanosti, vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží odesláno, běží od dojití věci do místa určení.

 

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

  

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí s výjimkou běžných odchylek.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a)        mechanickým poškozením zboží,

b)        elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

c)        používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d)       neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e)        zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

f)         provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

g)        zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

h)        zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k  prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
 

IV. Společná ustanovení pro práva z vadného plnění a záruku

 

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení. Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@autovia.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o vadné plnění.

Místem pro uplatnění reklamace je AUTOVIA s.r.o., Řepná 36, 321 02 Plzeň – Litice. Prodávající je však povinen přijmout reklamaci, je-li kupující spotřebitelem, v jakékoli své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.


Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).


Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vadného plnění (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.  V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující, jenž je spotřebitelem také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

           

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád je platný od 01.04.2013 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.autovia.cz.

 


[Přeskočit navigaci]

Hledej přívěs

Rozměry ložné plochy


Zasílání novinek

Nepropásněte nejlepší nabídky přívěsů, akce na náhradní díly. Nové přívěsy přidáváme každý den. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

zobrazit vše

Akční nabídka

Přívěsný vozík pro přepravu aut KAR 10 2,6T 10 4,01x1,99

1990 x 4010
59 900 CZK bez DPH

archiv novinek

Novinky

Nová boční svítilna LED WAS 225w46, 12-24V, s odrazkou

06.02.2019

Nová led poziční svítilna za příznivou cenu

detail

Nová bedna Blackit L

20.12.2018

Nová bedna Blackit L Uzamykatelná kvalitní bedna na nářadí nebo na upínací pásy z odolného...

detail

Nový katalog

08.03.2016

Stáhněte si náš nový katalog přívěsů v PDF !

detail

Veškeré možnosti financování na těchto stránkách jsou kalkulovány pro podnikatelské subjekty s akontací v rozmezí 10% - 70% z pořizovací ceny s RPSN od 7,9%.